Óvodakötelezettség megkezdése vagy korai fejlesztés folytatása a pedagógiai szakszolgálatoknál

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan készíti fel az iskolai nevelés-oktatásra. Az óvoda tehát a kisgyermekek nevelését látja el 3 éves kortól a tankötelessé válásig. Az óvodába járás a gyermek hároméves korától kötelező.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) alapján, a gyermeknek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A szülő kérelmezheti a gyermek felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, annak az évnek augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet tárgyév május 25. napjáig lehet benyújtani a felmentést engedélyező szervhez. A felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

Amennyiben a szakértői bizottság javaslata alapján korai fejlesztésben való további részvétel javasolt, akkor a gyermek óvodai jellegű jogviszonyban kap fejlesztést a szakszolgálatoknál.

Mit jelent a korai fejlesztés és gondozás?

A korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdve a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi elfogadásának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti. (15/2013.4.§ (2)a)

Hol történik a korai fejlesztés és gondozás?

Ha a gyermek bölcsődei nevelésben intézményi ellátásban részesül, a korai fejlesztést és gondozást (szülői igény alapján) – amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak –az intézményben kell ellátni.

Ha a gyermek gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos intézményében intézményi ellátásban részesül, a korai fejlesztést és gondozást – amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak – az intézményben kell ellátni.

Ha a gyermek nevelése otthon, a családban történik, a korai fejlesztést, gondozást a szakértői bizottság véleményében meghatározott intézményben látják el.

A harmadik életévét betöltött gyermek részt vehet-e korai fejlesztésben és gondozásban?

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében valósítható meg. A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete 0-3 éves kor között legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 3-5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra.

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. A fejlesztés a gyermek állapota alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson – is történhet.

A korai fejlesztés igénybe vehető a megyei pedagógiai szakszolgálatok tagintézményeiben. A tagintézmények általában járási szinten szerveződnek így viszonylag rövid utazással megközelíthetőek a vidéken élő családok számára is. A korai fejlesztésben részesülő gyermek és kísérője részre utazási költségtérítés igényelhető. Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati intézményben nem oldható meg, a gyermek fejlesztésére otthoni ellátás keretében vagy a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójával szerződést kötött intézményben kerül sor.

A korai fejlesztés és gondozás feladatait a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a gyermeket ellátó fejlesztő szakemberek által kidolgozott, egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni.

A fejlesztési tervet a szülővel ismertetni kell. A fejlesztési tervet legalább kettő, legfeljebb tizenkettő hónapra készítik el, időtartamát a fejlesztést ellátó szakember határozza meg a gyermek életkorának, diagnózisának függvényében. Az egyéni fejlesztési terv szükség szerint módosítható.

A korai fejlesztést és gondozást végző szakember gyermekenként egyéni fejlesztési naplót vezet, és a gyermek fejlődését a fejlesztési év végén értékeli. Az értékelési lap egy példányát átkell adni a szülőnek, egy példányát a megyei szakértői bizottságnak, egy példány a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó intézménynél marad.

Fontos, hogy a szülők is aktívan bekapcsolódjanak a korai fejlesztés, gondozás folyamatába, a szakember iránymutatása szerint.

Ha a korai fejlesztést és gondozást otthoni ellátás keretében, vagy a pedagógiai szakszolgálattal szerződést kötött intézményben szervezik meg, a pedagógiai szakszolgálati intézmény gondoskodik a szükséges szakemberről.

Ki módosíthatja a korai fejlesztés, gondozás megszervezésével kapcsolatos javaslatot?

A szakértői bizottság az értékelési lap megállapításai vagy a gyermek vizsgálata, felülvizsgálata alapján szükség szerint módosítja a szakértői véleménynek a korai fejlesztés és gondozás megszervezésével kapcsolatos előírásait.

Forrás:

Nkt. 2011. évi CXC. törvény

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

https://www.efiportal.hu/neveles-oktatas/szolgaltatasok-0-5-ev/

 

[powr-comments id="4d1fc365_1614843079745"]

TOP