GYÓGYTESTNEVELÉS

„A tanulót, ha egészségi állapota indokolja az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelés órára kell beosztani.” (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet)

A feladat ellátását a pedagógiai szakszolgálat segíti.

„A gyógytestnevelés komplex pedagógiai környezetbe, nevelési, oktatási folyamatba ágyazott testnevelés tanóra, mely az adott elváltozás célzott terápiája mellett preventív és korrekciós célokat is szolgál a gyermek testi képességeinek, mozgásműveltségének fejlesztése által, továbbá kialakítja a sportolás iránti igényt.

Olyan tantárgy, amelynek révén a gyermek képességei és kompetenciái szervezett, tudatos, kollektív formában történő fejlesztése nevelési feladatokba illesztve történik. A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján jól definiált, de bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó, kórós állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja.”

Mikor lehetséges testnevelés mellett vagy helyett gyógytestnevelés?

  1. Észlelés (érintett, gondviselő, pedagógus)
  2. Szűrés (védőnő, orvos)
  3. Diagnosztizálás (iskolaorvos, szakorvos)
  4. Speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkozás, gyógytestnevelés (a szakorvosi javaslat vagy iskolaorvosi javaslat alapján szakszolgálat szervezésében - gyógytestnevelő)
  5. Felülvizsgálat (iskolaorvos, szakorvos)

A gyermekek fejlődése érdekében már a tanév elején el kellene kezdeni a szakorvosi vagy iskolaorvosi szűrés alapján javasolt gyógytestnevelés foglalkozásokat. A tapasztalat azonban nem ezt mutatja. A szűrővizsgálatokra sokszor csak szeptember-október hónapokban kerül sor, így lényegesen később kapják meg a gyerekek a szükséges ellátást.

A gyógytestneveléssel, a szűrésekkel és az ellátással kapcsolatos előírásokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza:

A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyítettvagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje

142. § (1) *A tanulót, ha egészségi állapota indokoljaaz iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.

Az orvosi vélemény szerint szükséges (ez lehet részben gyógytestnevelés – ekkor legfeljebb 3 óra szervezhető szakszolgálat keretében, vagy teljes egészében, ilyenkor a testnevelés óra helyett kizárólag gyógytestnevelésben részesül a tanuló) gyógytestnevelést kizárólag a pedagógiai szakszolgálat láthatja el.

A pedagógiai szakszolgálat által szervezett gyógytestnevelés óraszámát az iskola által vagy szülő által megküldött javaslatok alapján tervezi meg a következő tanévre a tagintézmény. A szakszolgálat nem lát el könnyített testnevelést, így az az iskola feladata továbbra is. A könnyített testnevelés és gyógytestnevelés nem azonos ellátási formák, össze nem vonható ellátások.

(3) * A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.

(4)* Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

A testnevelés órát részben vagy egészben kiváltja tehát a gyógytestnevelés, így kötelező tantárgyként a teljesítmény, értékelésre kerül.

A testnevelés óra követelményeinek teljesítésére készített értékelés a gyógytestnevelés figyelembe vételével az alábbiak szerint történik:

(5) * Amennyiben a tanuló

  1. csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő,
  1. gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő együtt végzi.”

Forrás:

-  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 142.§

-  Gunda A., Pataky O., Pánger A., Somogyiné K.I: A gyógytestnevelés szakszolgálati protokollja, Budapest (2015.)


TOP